Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: Cần tây Mộc Châu ép nước

Ngày gieo trồng:
26/06/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
10/09/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/09/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×