Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: Cần tây Mộc Châu ép nước

Ngày gieo trồng:
13/06/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
23/08/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
23/09/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×