Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 30 m2

Cây trồng: củ cải trắng

Ngày gieo trồng:
18/08/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
21/10/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/10/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×