Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 60 m2

Cây trồng: Rau lang ngọt

Ngày gieo trồng:
16/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
25/06/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
25/08/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×