Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 60 m2

Cây trồng: Rau mùng tơi

Ngày gieo trồng:
05/04/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
08/05/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
15/06/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×