Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: Rau mùng tơi

Ngày gieo trồng:
19/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
26/06/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
26/08/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×