Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 100 m2

Cây trồng: Bắp cải

Ngày gieo trồng:
25/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
05/07/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
05/08/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×