Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: bí xanh

Ngày gieo trồng:
13/06/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
13/08/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
13/09/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×