Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 60 m2

Cây trồng: Cà chua bi

Ngày gieo trồng:
26/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/08/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/09/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×