Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 70 m2

Cây trồng: Cà chua

Ngày gieo trồng:
02/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
10/08/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
15/09/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×