Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 40 m2

Cây trồng: Cải chíp

Ngày gieo trồng:
26/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
26/06/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
26/07/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×