Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: Cải cúc

Ngày gieo trồng:
28/08/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
03/10/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
10/10/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×