Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 50 m2

Cây trồng: củ dền

Ngày gieo trồng:
24/08/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
15/10/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/10/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×