Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 80 m2

Cây trồng: Đậu cove

Ngày gieo trồng:
05/06/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
15/07/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
15/08/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×