Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 90 m2

Cây trồng: Mướp

Ngày gieo trồng:
28/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
23/05/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
23/08/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×