Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 50 m2

Cây trồng: su hào

Ngày gieo trồng:
28/08/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
04/11/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
11/11/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×