Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 50 m2

Cây trồng: bí ngồi

Ngày gieo trồng:
12/02/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
17/04/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/07/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×