Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 40 m2

Cây trồng: bí ngồi

Ngày gieo trồng:
09/06/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
19/08/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
19/09/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×