Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 60 m2

Cây trồng: Rau muống

Ngày gieo trồng:
12/04/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
13/05/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
13/07/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×