Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 60 m2

Cây trồng: Rau muống

Ngày gieo trồng:
28/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/04/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/06/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×