Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: cà rốt

Ngày gieo trồng:
28/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
20/09/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
20/10/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×