Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 30 m2

Cây trồng: cà rốt

Ngày gieo trồng:
21/08/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
05/11/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
20/11/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×