Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: cà rốt

Ngày gieo trồng:
28/04/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/07/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/08/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×