Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 50 m2

Cây trồng: cải bó xôi

Ngày gieo trồng:
02/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
02/06/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
05/07/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×