Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 40 m2

Cây trồng: cải bó xôi

Ngày gieo trồng:
13/06/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
13/07/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
13/08/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×