Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: cải bó xôi

Ngày gieo trồng:
09/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
14/06/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
14/07/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×