Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 30 m2

Cây trồng: Cải ngọt

Ngày gieo trồng:
02/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
09/06/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
16/06/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×