Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 60 m2

Cây trồng: Cải ngọt

Ngày gieo trồng:
12/06/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
15/07/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
22/07/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×