Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 20 m2

Cây trồng: Cải ngọt

Ngày gieo trồng:
28/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
28/06/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
28/07/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×