Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 30 m2

Cây trồng: Đậu đũa

Ngày gieo trồng:
17/04/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
18/05/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/06/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×