Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 120 m2

Cây trồng: Đậu đũa

Ngày gieo trồng:
14/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
11/05/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
29/06/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×