Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 30 m2

Cây trồng: Đậu đũa

Ngày gieo trồng:
18/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
08/07/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
18/09/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×