Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 40 m2

Cây trồng: dưa chuột

Ngày gieo trồng:
28/05/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
08/07/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
08/08/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×