Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 40 m2

Cây trồng: dưa chuột

Ngày gieo trồng:
27/08/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
05/10/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
30/10/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×