Thông tin nhật trình

Diện tích gieo trồng: 120 m2

Cây trồng: dưa chuột

Ngày gieo trồng:
27/04/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
02/06/2019

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
17/06/2019

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×